Error
  • The template for this display is not available. Please contact a Site administrator.

Etični kodeks in standardi objavljanja

V etičnem kodeksu so zapisani etični standardi Časopisa za kritiko znanosti za vse sodelujoče, se pravi tako za urednike/ce in avtorje/ce revije kakor tudi za recenzente/ke: etična substanca revije je ena in edina in večna in nespremenljiva, udejanja in obstaja pa lahko edinole v vsakem izmed njenih singularnih, partikularnih in historično določenih subjektov (uredniki/ce, recenzenti/ke, avtorji/ce), pri čemer seštevek posamičnih subjektov nikoli ne more presegati obče etične substance. ČKZ je zavezan etiki v publiciranju in visoki kvaliteti objavljenih člankov.

 

Dolžnosti urednika/ce in uredniškega odbora

Urednik/ca revije je odgovoren/na za to, da na podlagi lastne in skupinske presoje in nenazadnje tudi strokovnih recenzij odloči, kateri od prispelih člankov so primerni za objavo; urednik/ca se ravna v skladu s politiko uredniškega odbora revije, ki jo soustvarja s svojim sodelovanje, pri čemer vsako objavo omejujejo tudi vsakokratne veljavne pravne omejitve, ki zadevajo javno klevetanje, kršitve avtorskih pravic, plagiatorstvo in drugo. Urednik/ca na podlagi navedenih kriterijev oceni primernost vsebine oddanih prispevkov ne glede na raso, spol in spolno ali versko prepričanje.

 

Dolžnosti recenzentov in recenzentk

Strokovna ocena recenzenta/tke pomaga uredniku/ci pri sprejemanju uredniških odločitev in lahko s komunikacijo z avtorjem/ico preko urednika pomaga avtorju/ici izboljšati članek; recenzenti/ke morajo vse prispevke, ki so jih prejeli v pregled, obravnavati kot zaupne in jih ne smejo jih kazati drugim ali o njih razpravljati z drugimi; recenziranje prispevkov mora biti jasno, nepristransko in argumentirano. Recenzije naj bodo kar se da objektivne in naj ne bodo usmerjene v osebno (ad hominem) kritiko avtorice oziroma avtorja. Recenzije naj bodo jasne in podprte z izgrajenimi argumenti. Recenzenti naj poleg tega poizkusijo identificirati relevantna dela, ki jih avtorica oziroma avtor ni citiral, ampak jih je v svojem prispevku uporabil; ob sumu večjih podobnosti med recenziranim rokopisom in drugimi deli, ki jih recenzenti poznajo, naj o tem obvestijo urednico oziroma urednika revije.

 

Dolžnosti avtorjev in avtoric

Avtorji/ce morajo zagotavljati za preverljivost, točnost in natančnost uporabljenih podatkov v svojih prispevkih; avtorji/ce se morajo prepričati, da so napisali povsem izvirno delo, in da so, če so uporabili delo in/ali besede drugih, te pravilno navedli ali citirali v izogib nedopustnemu plagiatorstvu; avtor/ca ne sme podvajati objav in oddajati prispevkov, ki so že objavljeni ali v recenzentskem postopku pri drugi reviji (razen ob predhodnem dogovoru); vsi avtorji morajo v svojem prispevku navesti morebiten finančni ali kakršen koli drug konflikt interesov, ki bi lahko vplival na rezultate ali interpretacijo njihovega rokopisa.

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries