20maj2019

 Facebook ČKZ 

ckz

Zadnje novice

Inštitut ČKZ je v 2016/17 izvajalec operacije »Urbano onkraj meja«, ki je namenjena prosilcem za mednarodno zaščito, beguncem, osebam s statusom subsidiarne zaščite, migrantom z različnimi vrstami dovoljenj za prebivanje ali zadrževanje. V okviru operacije bomo organizirali praktična usposabljanja na področju urbane kulture. Migranti, njihova vidnost in ustvarjaje, namreč bistveno prispevajo h graditvi večkulturne urbane družbe. Zato je namen operacije z usposabljanji okrepiti in nadgraditi obstoječa (formalna in neformalna) znanja in veščine migrantov s področja urbane kulture ter jim ponuditi možnost kulturne produkcije v avtonomnih kulturnih prostorih.


Konkretni cilji operacije so: mapirati znanja in veščine migrantov, ki so dejavni na področju urbane kulture, ter jih nadgraditi preko emancipatornih izobraževalnih modelov, kar zagotavlja opolnomočenje pripadnikov ranljive skupine in pogoje za njihov enakopravnejši vstop v interakcije z večinskim prebivalstvom; dvigniti možnost (samo)zaposljivosti na področju kulture in obče, saj krepitev vednosti skozi hkratno oblikovanje novih socialnih vezi in struktur spodbuja nadaljnji razvoj človeškega potenciala, ki je zaradi različnih mehanizmov diskriminacije in izključevanja pogosto spregledan ali celo zatrt; skozi usposabljanje okrepiti aktivnosti na področju urbane kulturne produkcije migrantov ter omogočiti povezovanje posameznikov med seboj in z drugimi posamezniki, kulturnimi institucijami in avtonomnimi prostori ter na ta način preseči socialno izključenost; kulturno udejstvovanje migrantov preliti v izpeljavo dogodkov in celostno snovanje strukture, znotraj katere bo mogoče trajnejše kulturno delovanje udeležencev operacije; približati kulturno produkcijo migrantov širši javnosti ter krepiti podobo in pomen večkulturne družbe v Sloveniji.


Operacija predvideva, da bo 40 oseb iz ranljive ciljne skupine vključenih v usposabljanja, ena predstavnica ranljive skupine pa bo zaposlena kot koordinatorka operacije.
Spletna stran operacije: https://urbanoonkrajmeja.wordpress.com/


Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Višina sofinanciranja je 97.378,50 eur. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe: 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti, specifičnega cilja: 9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.


Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si