Izberite vaš jezik

V etičnem kodeksu so zapisani etični standardi Časopisa za kritiko znanosti za vse sodelujoče, se pravi tako za urednike/ce in avtorje/ce revije kakor tudi za recenzente/ke: etična substanca revije je ena in edina in večna in nespremenljiva, udejanja in obstaja pa lahko edinole v vsakem izmed njenih singularnih, partikularnih in historično določenih subjektov (uredniki/ce, recenzenti/ke, avtorji/ce), pri čemer seštevek posamičnih subjektov nikoli ne more presegati obče etične substance. ČKZ je zavezan etiki v publiciranju in visoki kvaliteti objavljenih člankov.

Dolžnosti urednika/ce in uredniškega odbora

Urednik/ca revije je odgovoren/na za to, da na podlagi lastne in skupinske presoje in nenazadnje tudi strokovnih recenzij odloči, kateri od prispelih člankov so primerni za objavo; urednik/ca se ravna v skladu s politiko uredniškega odbora revije, ki jo soustvarja s svojim sodelovanje, pri čemer vsako objavo omejujejo tudi vsakokratne veljavne pravne omejitve, ki zadevajo javno klevetanje, kršitve avtorskih pravic, plagiatorstvo in drugo. Urednik/ca na podlagi navedenih kriterijev oceni primernost vsebine oddanih prispevkov ne glede na raso, spol in spolno ali versko prepričanje.

Dolžnosti recenzentov in recenzentk

Strokovna ocena recenzenta/tke pomaga uredniku/ci pri sprejemanju uredniških odločitev in lahko s komunikacijo z avtorjem/ico preko urednika pomaga avtorju/ici izboljšati članek; recenzenti/ke morajo vse prispevke, ki so jih prejeli v pregled, obravnavati kot zaupne in jih ne smejo jih kazati drugim ali o njih razpravljati z drugimi; recenziranje prispevkov mora biti jasno, nepristransko in argumentirano. Recenzije naj bodo kar se da objektivne in naj ne bodo usmerjene v osebno (ad hominem) kritiko avtorice oziroma avtorja. Recenzije naj bodo jasne in podprte z izgrajenimi argumenti. Recenzenti naj poleg tega poizkusijo identificirati relevantna dela, ki jih avtorica oziroma avtor ni citiral, ampak jih je v svojem prispevku uporabil; ob sumu večjih podobnosti med recenziranim rokopisom in drugimi deli, ki jih recenzenti poznajo, naj o tem obvestijo urednico oziroma urednika revije.

Dolžnosti avtorjev in avtoric

Avtorji/ce morajo zagotavljati za preverljivost, točnost in natančnost uporabljenih podatkov v svojih prispevkih; avtorji/ce se morajo prepričati, da so napisali povsem izvirno delo, in da so, če so uporabili delo in/ali besede drugih, te pravilno navedli ali citirali v izogib nedopustnemu plagiatorstvu; avtor/ca ne sme podvajati objav in oddajati prispevkov, ki so že objavljeni ali v recenzentskem postopku pri drugi reviji (razen ob predhodnem dogovoru); vsi avtorji morajo v svojem prispevku navesti morebiten finančni ali kakršen koli drug konflikt interesov, ki bi lahko vplival na rezultate ali interpretacijo njihovega rokopisa.