Izberite vaš jezik

Revije

Številka 281 - Rasni kapitalizem, intersekcionalnost spolnosti, bojev in mejnih teles
Rasni kapitalizem, intersekcionalnost spolnosti, bojev in mejnih teles

Čeprav je socializem/komunizem zgodovinsko pomenil revolucionarni poskus preloma s kapitalistično kolonialno politično in ekonomsko organizacijo družbe, so se razredna delitev, patriarhat, bizarnost spola, heteronormativnost ohranjali in organizirali tudi v bratstvu in enotnosti. Zato se ta številka hkrati osredotoča na vprašanja o odnosih med socializmom, feminizmom, dekolonialnimi boji, med postsocializmom devetdesetih in postkolonializmom po drugi svetovni vojni ter stanju novega hitrega kapitalizma in dekolonialnosti.

Geografija abolicije in problem nedolžnosti
/
Marko Capuder (
prevajalec/ka
)

Avtorica analizira sodobne zapore, ki so osrednja, vendar nikakor ne enoznačno opredeljujoča ustanova karceralnih geografij v Združenih državah Amerike in širše. Pokaže na povezavo med zapori in regionalnimi strategijami kopičenja in preobratov ter neskončnosti in razdrobljenosti, ki se rekonstituirajo v prostoru-času (čeprav so geometrijsko koordinate nespremenjene), da bi se začel še en krog kopičenja. Avtoričina analiza pokaže, kako je zapor rasel v tandemu s svetovnozgodovinskimi spremembami vloge denarja v vsakodnevnem življenju.

»Povsem lahko se zgodi, da se bo prihodnost planeta odigrala v Afriki.« Pogovor z Achillom Mbembejem
Achille Mbembe (
intervjuvanec
)
/
Irena Šumi (
oseba, ki intervjuva
)
/
Petra Meterc (
prevajalec/ka
)

V intervjuju Achille Mbembe reflektira o kolonializmu in postkolonializmu, postsocializmu in prihodnosti človeštva v dobi novih tehnologij. Razpravlja tudi o konceptu nekropolitike iz svojega vplivnega eseja iz leta 2003. V tem eseju Mbembe argumentira, da Foucaultovo pojmovanje biopolitike ne pojasni zadostno sodobnih oblik podrejanja življenja, zato predlaga drugačno konceptualizacijo, ki temelji na smrti, ki strukturira naše razumevanje suverenosti in političnega. Mbembe pogosto argumentira tudi, da sta akademski in splošni diskurz o Afriki polna klišejev, zahodnih fantazij in strahov. Toda Afrika, kot jo poznamo danes, pred 19. stoletjem sploh ni obstajala.

Rekel sem: »Naj se glas Patriceja Lumumbe sliši še močneje!« Predavanje ter vprašanja in odgovori v kavarni Le Space, Bruselj, 2018
Pitcho Womba Konga (
avtor/ica
)
/
Marjana Karer, Sonja Gobec (
prevajalec/ka
)

Prispevek je transkripcija predavanja z dogodka, ki je bil del projekta Genealogija amnezije in je potekal leta 2018 v Bruslju. Avtor govori o amneziji v Belgiji in poudari pomembnost dekolonizacije Patriceja Lumumbe, kongovskega politika in vodje boja za neodvisnost. Pri analizi kolonialne zgodovine moramo poudarjati, da kolonizacija Konga ni le kongovsko vprašanje, ampak predvsem belgijsko vprašanje. V tem kontekstu je obeleževanje 17. januarja, dneva Lumumbejeve smrti, še toliko pomembnejše.

V smeri konstrukcije srečanja in/ali razhajanja. Feministični um ter antirasistično in dekolonialno delovanje v Abya Yali
/
Jovita Pristovšek (
prevajalec/ka
)

Avtorica v prispevku poskuša z dekolonialnega vidika predlagati konstrukcijo genealogije odnosa med feministično politiko ter črnskimi in staroselskimi antirasističnimi boji v Abya Yali. Raziskuje pozni nastanek antirasističnih, dekolonialnih in etno-rasnih gibanj in bojev v Latinski Ameriki, razumevanje ideologije procesa rasnega mešanja (mestizaje), in procese širše severnoameriške okcidentalizacije (t.i. pozahodenja) kot ovire za premagovanje in soočanje z rasističnim imperialnim umom, celo s strani feminizma, v njegovem poskusu, da bi ta um dekoloniziral.

Jetnišnične geografije balkanske begunske poti
Piro Rexhepi (
avtor/ica
)
/
Jovita Pristovšek (
prevajalec/ka
)

Članek temelji na raziskavi, ki jo je avtor med letoma 2015 in 2018 opravil v Grčiji, kjer je beležil pojav in rast nove ekonomije, ki se je organizirala v bližini begunskih naselbin ter je vključevala preskrbo s hrano in zdravili, transport, varovanje, podporne službe, čistilne storitve in izpraševalce. Pripozna, da je bil med letoma 1999 in 2004 položaj podoben na Kosovu. Avtor analizira več »inovativnih« podjetniških pobud, ki so se pojavile in katerih nosilci so poskušali pridobiti financiranje Evropske unije za vse, kar bi lahko interpretirali kot »humanitarno arhitekturo«.

K razumevanju tega, kako so bili migranti na slovenski strani balkanskega koridorja leta 2015 prikrajšani za možnost političnega delovanja
Justas Korsakovas (
avtor/ica
)
/
Jovita Pristovšek (
prevajalec/ka
)

Ta etnografska študija analizira balkanski koridor (ki so ga vzpostavili leta 2015) prek razumevanja tistih, ki so ga doživeli. Postavlja vprašanje, kako naj razumemo gibanje migrantov, da bi lahko tiste, ki prečkajo različne države, obravnavali enakovredno in kot nekoga, ki pripada lastni politični skupnosti. Prispevek analizira pričevanja ter glavne težave migrantov, ki so ta koridor prečkali in prišli v Slovenijo. Njihove pripovedi razkrivajo, kako je sistem, ki daje prednost nadzorovanju življenja pred človeškim dostojanstvom, migrante prikrajšal za možnost političnega delovanja.

Antiromski/anticiganski rasizem in dekolonialna opcija
Helios F. Garcés (
avtor/ica
)
/
Tjaša Kancler (
prevajalec/ka
)

Avtor v prispevku z dekolonialnim pristopom obravnava pojav antiromskega/anticiganskega rasizma, ki ga umesti v kontekst genocidne oziroma epistemicidne gradnje modernosti. Predstavi zgodovino in aktualno stanje ter opozarja, da je bilo romsko ljudstvo rasizirano vse od nastanka prve moderne nacionalne države in španskega imperija.

Afrofeminizmi: emancipacijske možnosti spominjanja. Pogovor z Esther (Mayoko) Ortega
Esther (Mayoko) Ortega (
intervjuvanec
)
/
Tjaša Kancler (
oseba, ki intervjuva
)
/
Miha Poredoš (
prevajalec/ka
)

Esther (Mayoko) Ortega razpravlja o dejstvu, da španski učni načrt ne vključuje dejstev o afriških kolonijah Kraljevine Španije. Posledično prebivalstvo ne pozna ključnega dela zgodovine in ne razume osebnih zgodovin črnskega prebivalstva države. V kolektivnem španskem imaginariju in vsakodnevnih praksah se tako ne pripozna, da bi potomci Afričanov kakorkoli spadali v Španijo.

Necropolitics (2019) Achilla Mbembeja. Razširjeni esej

Mbembejevo delo Necropolitics nas pelje nazaj k njegovemu vplivnemu besedilu o nekropolitiki, ki je bilo leta 2003 prevedeno in obljavljeno v Združenih državah Amerike. Takrat je, 40 let po Foucaultovi vpeljavi koncepta biopolitike, Mbembe biopolitiko na novo zastavil skozi perspektivo smrti, kar je pomenilo pomemben konceptualni obrat od okcidentalne misli in močno vplivalo na teorijo in prakso v filozofiji, politiki, antropologiji in estetiki, ki so nekropolitiko začele izčrpno obravnavati. V eseju obravnavamo delo, ki je na tej podlagi nastalo 16 let pozneje.

Dekolonialne poti vednosti in izgradnje spomina. Pogovor z Diegom Falconíjem Trávezom
Diego Falconí Trávez (
intervjuvanec
)
/
Tjaša Kancler (
oseba, ki intervjuva
)
/
Miha Poredoš (
prevajalec/ka
)

V intervjuju Diego Falconi Trávez reflektira proces brisanja spomina. Bralce opozori na koncept prve modernosti Enriqua Dussela, ki označuje dobo in čas, ko je začela imperialna Španija artikulirati evrocentrične in univerzalne pripovedi o Zgodovini. Po osmih stoletjih mozarabskega vladanja na južnem delu Iberskega polotoka, so zadnja leta 15. stoletja zaznamovale teritorialne zahteve Kastilije. To je bilo tudi obdobje osvajanja Abya Yale, ki so jo Evropejci pozneje preimenovali v Amerike.

Parazit, patriarhalna pripoved: ponavljanje stereotipov ženskega vedenja
Yela An (
avtor/ica
)
/
Jovita Pristovšek (
prevajalec/ka
)

Avtorica v prispevku obravnava film Parazit režiserja Bong Joon-hoja, ki je prejel številne nagrade, med drugimi zlato palmo na festivalu v Cannesu in štiri oskarje (za najboljši film, režiserja, scenarij in tujejezični film). Analiza pokaže, da je bila zahodnjaška recepcija filma utemeljena na napačnih predpostavkah o južnokorejski družbi, v kateri postajata vse očitnejša propad srednjega razreda in prevlada neoliberalizma. Analiza temelji na kritični oceni reprezentacije posameznih likov in pokaže, da je film moškosrediščen in poln mizoginije ter kako družbeni spol in kapitalistična hierarhija manipulirata s čustvi in določata naše vedenje.

Transfobija in levica
Lina Gonan, Mia Gonan (
avtor/ica
)
/
Tatjana Greif (
prevajalec/ka
)

Transfobija in levica

(

str.
191
-
211
)

Namen prispevka je analizirati nedavni fenomen transfobije na levem političnem spektru. Transfobične drže niso zgolj odraz posameznikovih zatiralskih načinov delovanja, ampak so posledica določenih teoretskih konceptov, ki jih najdemo znotraj marksizma. V prvem delu avtorici povzameta konflikte, ki znotraj kapitalizma nastajajo na področju spola in so razlog za spolno zatiranje. V drugem delu pa prikažeta, zakaj levica, ki izhaja iz marksistične tradicije, the konfliktov ne prepozna.

Vampirska nekropolitika: Zemljevid črnskih kritičnih študij od Marxovega vampirja do politike nemrtvih v Zbeži!
/
Jovita Pristovšek (
prevajalec/ka
)

Avtorja v članku razvijata koncept »vampirske nekropolitike«, da bi identificirala pomembno spremembo v črnskih študijah ter njihov pristop k problemu apropriiranja črnskega dela in črnskih teles. Vampirska nekropolitika zaznamuje glavno spremembo v črnski kritiki: medtem ko se je črnska radikalna tradicija predhodno ukvarjala z ekstrakcijo dela iz delavk_cev, sodobne črnske študije vse bolj preučujejo, kako belci pogojujejo in nadzorujejo črnske načine bivanja in občutenja.

Razširjena recenzija knjige Opposing Colonialism, Antisemitism, and Turbo-Nationalism: Rethinking the Past for New Conviviality (2020)
Saša Kesić (
avtor/ica
)
/
Jovita Pristovšek (
prevajalec/ka
)

Besedilo je razširjena recenzija zbornika Opposing Colonialism, Antisemitism, and Turbo-Nationalism: Rethinking the Past for New Conviviality (Nasprotovanje kolonializmu, antisemitizmu in turbonacionalizmu: Premišljevanje preteklosti za novo sobivanje), ki so jo uredile M. Gržinić, J. Pristovšek in S. Uitz. Antologija obsega 578 strani in je izšla za Cambridge Scholars Publishing (UK), leta 2020. Antologija je rezultat umetniškega in teoretičnega raziskovalnega projekta Genealogy of Amnesia: Rethinking the Past for new Future of Conviviality (Genealogija amnezije: Premišljevanje preteklosti za novo prihodnost sobivanja), ki ga je za obdobje od 2018 do 2020 finančno podprl Avstrijski znanstveni sklad (FWF). Po besedah urednic Marine Gržinić, Jovite Pristovšek in Sophie Uitz se knjiga »osredotoča na kolektivno amnezijo v zvezi s travmatičnimi dogodki evropske preteklosti in na načine, s katerimi ti pretekli dogodki vplivajo na sedanjost in prihodnost« (str. xi). Z drugimi besedami, knjiga skozi trideset poglavij skuša pojasniti, kako so znotraj Evrope genocidi in politike molka oblikovali konstitucijo identitet, skupnosti in narodov.

Trans* reformulacija jezika v političnih eksperimentalnih videih. Predavanje na 32. Evropskem festivalu medijske umetnosti (EMAF) Wild Grammar (Divja slovnica), Osnabrk, Nemčija, 2019

Prispevek je transkripcija predavanja, ki sta ga avtorici* leta 2019 izvedli na Evropskem festivalu medijske umetnosti (EMAF) v nemškem Osnabrücku, in sicer na spremljajoči konferenci Divja slovnica, posvečeni transformativni moči jezika. Avtorici* analizirata, kako serija izbranih kratkih in eksperimentalnih videov, ki tematizirajo trans* in družbenospolne diskurze ter odpiranjo možnosti za nove politike spolov, reformulira kinematski jezik. Predavanje poskuša z naslavljanjem trans* diskurzov in zgodb iz subverzivnih filmov iz južne in vzhodne Evrope raziskati možnosti za ustvarjanje novih divjih pomenov.

Iz Prikazni / [9x9]; Iz £/€kstinkcij
Nat Raha (
avtor/ica
)
/
Vesna Liponik (
prevajalec/ka
)

[z / 1]
me, kreopolitanske : naše
pre/vešanje & relacije,
naše telesne zaznave
,, kar šepeta, da bi šlo do mesa,
čutni okusi, sol, vreme, trs
/ prepredeno z vlažnostjo /
ne/umeščeni, biti ni,
kjer vse možne prihodnosti
razdrejo logiko ozemlje/vanj

Odjebi, fašizem! PreVzgojni pornovandalizem: serija kratkih filmov
/
Tjaša Kancler (
prevajalec/ka
)

Manifest

Stopamo na ulice. 
Pošasti, mutanti, kviri, južnjaki_nje, migrantke_i, disidenti; 
tiste_i, prebujene_i in ki želijo zbuditi druge. Rušimo zidove, ki jih vsiljuje (ne)vednost. 
Jebemo slavljene riti fašističnih veljakov, junakov kolonializma. 
Jebemo jih in na kraju zločina na njihova kamnita telesa 
ejakuliramo resnično zgodovino. 

»Črnski feministični rap v sebi združuje vse, za kar se bori tudi gibanje za opolnomočenje črnskega prebivalstva.« Pogovor z Luano Hansen
Luana Hansen (
intervjuvanec
)
/
Marina Gržinić (
oseba, ki intervjuva
)
/
Marjana Karer (
prevajalec/ka
)

V intervjuju Luana Hansen razmišlja o črnskem feminističnem rapu, ki po njenem mnenju združuje vse, za kar se bori gibanje za opolnomočenje črnskega prebivalstva: to si prizadeva za priznanje moči črnski skupnosti, njeno vključitev v družbo in boj proti rasizmu. Beli feminizem glavnega toka ne predstavlja realnosti žensk s periferije, na primer Brazilije, kjer je rasizem izredno močan, čeprav večinsko prebivalstvo ni belsko. Intervjuvanka nam predstavi idejo feminizma, ki bi okrepil gibanje za opolnomočenje črnskega prebivalstva.

Abolicionizem, vprašanje rase in razreda
Linda Porn (
avtor/ica
)
/
Tjaša Kancler (
prevajalec/ka
)

Abolicionizem, vprašanje rase in razreda 
I. Abolicionizem, vprašanje rase in razreda 
Vídeo, 2018 
Avtorica: Linda Porn 
Nastopajo: Kali Sudhra, Clara Niroc in Ninx Putx 
Produkcija: Aprosex 
Montaža: Julieta Ferryra 
Ilustracije: Pnitas 

Video Linde Porn »Abolicionizem, vprašanje rase in razreda«, je bil leta 2018 posnet v počastitev mednarodnega dneva boja proti nasilju nad spolnimi delavkami_ci (ki ga obeležujemo 17. decembra). Video kritično preizprašuje zgodovinske in današnje predpostavke feminističnega abolicionizma. Na jedrnat način prikazuje zgodovino abolicionizma, njegovo versko poreklo, pripadnost premožnim družinam, vezanim na kolonialne kapitalistične vlade, antipornografsko gibanje v ZDA in trgovino z ljudmi, ki jo trenutno upravlja Trdnjava Evropa za nadzor nad spolnimi migrantskimi delavkami_ci z globalnega juga.

Debela; Niso mi pustili; Še vedno
Krudxs Cubensi (
avtor/ica
)
/
Tjaša Kancler (
prevajalec/ka
)

Debela 

Sem talent, zemeljskega ustroja, obilno meso, 
oprosti, zavrtela bom: 
Si me hotel zaničevati, ker sem debel_a, mi vsiliti občutek manjvrednosti? 
Če so živci in pomanjkanje kontrole? Kako grozno! 
Jaz doživljam globoko zadovoljstvo v svetu, polnem številnih oblik ženskosti. 
Imamo pravico do življenja, čeprav imamo več kot številko 40 v pasu in 52 v 
prsih.